Nezapomeňte do 1. května upravit obchodní podmínky svých e-shopů!

Dne 1. února vstupují v platnost některá ustanovení novelizovaného zákona o ochraně spotřebitele. A protože pro eshopaře přináší nové, významné povinnosti, jejichž nesplnění se trestá pokutou ve výši až 1 milionu korun, čtěte pečlivě!

Z hlediska eshopařů je potřeba zdůraznit nejpodstatnější dopady novelizovaného zákona:

  • povinnost informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o orgánu příslušném pro jeho řešení jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem na svém eshopu (od 1. února 2016)
  • povinnost zahrnout informace do obchodních podmínek eshopu, pokud podnikatel uzavírá smlouvy se spotřebiteli za použití obchodních podmínek (nejpozději do 1. května 2016)
  • povinnost poskytnout spotřebiteli informace o probíhajícím sporu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat (např. e-mail), pokud se vzniklý spor nepodaří spotřebiteli a podnikateli vyřešit přímo, např. v případě neuznání reklamace (od 1. února 2016)

Porušení výše uvedených povinností podnikatelů může být podle zákona sankcionováno pokutou až do výše jednoho milionu Kč.

Co to pro eshopaře reálně znamená?

Zákon konstatuje, že vymahatelnost práv ze strany spotřebitelů je často obtížná, zdlouhavá a nákladná, což vede spotřebitele k tomu, že své nároky nevymáhají. Cílem nové právní úpravy by tedy mělo být zvýšení efektivity vymáhání práv spotřebiteli a zavedení mimosoudního vymáhání, u něhož má být arbitrem Česká obchodní inspekce (ano, je to známá ČOIka).

ČOI zahajuje řízení výhradně na podnět spotřebitele. Jako eshopař tedy na základě této novelizace nemůžete u ČOI iniciovat mimosoudní řízení sami - ČOI podnět nepřijme.

Ve srovnání se soudem je řízení podstatně výhodnější:

  • řízení je zbaveno všech poplatků ze strany spotřebitele, náklady na řízení platí stát (=my všichni),
  • řízení musí být ukončeno do 90 dnů od data jeho zahájení (s výjimkou zvlášť složitých případů),
  • ČOI je samozřejmě oprávněna sama a přímo provádět příslušné kroky, kontroly a v rámci svých kompetencí zajišťovat příslušné důkazy (typicky tedy není potřeba vyjádření znalce, které pro soudní řízení bylo často nezbytné).

Co je dále potřeba vědět

  • Zahájením mimosoudního řešení sporu se přerušuje běh promlčecích lhůt ohledně práv, kterých se řízení dotýká. To je podobné jako u soudních sporů, tzn. tím, že spotřebitel řeší své nároky mimosoudně, v tomto případě neznamená, že by je následně nemohl řešit i soudně jen kvůli tomu, že mezitím "prošla" jejich promlčecí lhůta;
  • Spotřebitel musí podat návrh na mimosoudní řešení sporu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé, ale současně předtím, než kterákoli ze stran sporu zahájí řízení před obecným soudem nebo rozhodčí řízení. Z tohoto ustanovení mimochodem vyplývá, že pokud by prodejce chtěl předejít mimosoudnímu řešení sporu, může dříve sám zahájit soudní nebo rozhodčí řízení;
  • V případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je obchodník povinen se vyjádřit do 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení;
  • Prodávající je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.

A co z toho vyplývá pro zákazníky oXyShopu?

V nejbližších dnech budou součástí všech nově zřizovaných eshopů aktualizované vzorové obchodní podmínky, vycházející ze znění doporučeného Asociací pro elektronickou komerci (APEK), které si samozřejmě můžete upravit nebo doplnit podle svých požadavků. Stávající zákazníci si tyto vzorové obchodní podmínky mohou stáhnout přímo na webových stránkách Asociace.

arrow icon