Režim OSS usnadní e-shopům plnit nová pravidla pro odvod DPH

V souvislosti s povinností sladit český zákon o DPH s unijními pravidly dochází od 1. července 2021 k významným změnám v oblasti vykazování a odvodu DPH. Úpravy postihnou především poskytovatele e-commerce, provozovatele e-shopů a elektronických rozhraní. V článku se zaměříme na režim jednoho správního místa, který v rámci přeshraničního prodeje do EU umožní odvádět DPH podáním v domovském státě a může tak e-shopařům řadu procesů výrazně usnadnit. Stávající režim MOSS (Mini One Stop Shop) bude do souladu s evropskými směrnicemi uveden pod novým označením OSS (One Stop Shop). Jak vyplývá ze změny názvu, možnosti jeho využití budou výrazně rozšířeny.

Od nového roku dochází ke snížení limitu pro odvod DPH

OSS budou široce využívat prodejci zboží a TBE služeb, kteří v režimu B2C (online prodej koncovým zákazníkům, neplátcům DPH) dodávají produkty do různých členských zemí Evropské unie.

Nejvýraznější změnou novely zákona o DPH je totiž snížení limitu, při jehož překročení je plátce povinen odvádět DPH v zemi spotřebitele. Tyto limity se dříve stanovovaly v členských zemích individuálně (ve výši 35 000 nebo 100 000 €), nový limit je 10 000 € a platí pro součet částek bez daně za celkový prodej do všech členských zemí v rámci jednoho kalendářního roku. Přestože změna režimu platí od 1. 7. 2021, letošní limit se počítá již od 1. 1. 2021.

Praktické informace o režimu OSS

Při prodeji koncovým zákazníkům, neplátcům DPH, se pro podání OSS rozlišují tři typy režimů:

  • Režim EU – dodavatel má sídlo nebo provozovnu v Evropské unii a současně je v EU zahájena i přeprava zboží.
  • Dovozní režim – dodavatel má sídlo nebo provozovnu v EU, ale přeprava zboží je zahájena mimo Evropskou unii. Tento režim mohou využít také mimounijní dovozci zastoupení vnitrounijním zprostředkovatelem.
  • Režim mimo EU – odeslání začíná u dodavatele, který nemá sídlo ani provozovnu v Evropské unii a není zde zastoupen zprostředkovatelem.

Registrace k DPH v režimu OSS

Registrace k režimu OSS je dobrovolná, avšak vzhledem k výraznému snížení limitu bude zcela jistě široce využívaná. Plátci jejím prostřednictvím mají možnost odvádět daň do členských států souhrnně jediným podáním uskutečněným přes tuzemského správce daně, kterým je v České republice Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště pro Brno I. Pokud se plátci DPH k režimu nezaregistrují, mají i nadále možnost odvádět DPH v unijních státech individuálně, podmínkou je přitom platná registrace v každé zemi odběru. V obou případech se však DPH vždy vyměřuje podle sazeb platných v zemi koncového odběratele.

Registrace k OSS probíhá již od 1. dubna 2021, režim je možné začít uplatňovat 1. července 2021. Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní čtvrtletí a přiznání se podává nejpozději poslední den prvního měsíce v následujícím čtvrtletí. První přiznání v režimu OSS tak bude mít lhůtu 31. října 2021.

Co se pro e-shopery změní

Dosavadní praxe byla taková, že prodejce musel být neustále „ve střehu“ a v rámci jednotlivých zemí EU hlídat jejich individuální limity spotřeby. Při překročení se pak v příslušné zemi musel registrovat k DPH, podat zde přiznání a odvést daň podle pravidel této země, případně příslušnou zemi vykázat prostřednictvím MOSS. Nově stačí při přeshraničním prodeji hlídat celkovou částku bez daně fakturovanou do všech zemí EU. Limit je však natolik nízký, že se bude týkat drtivé většiny e-shopů.

Naopak při dovozu ze třetích zemí (států mimo EU) provozovatel e-shopu často upravoval cenu tak, aby se vešla do hraniční částky 22 € pro malé zásilky, které byly od DPH osvobozeny. Toto pravidlo však bylo od 1. ledna 2021 zrušeno a daní se již zásilky jakékoliv ceny.

Jaká úskalí mohou e-shopery potkat

Provozovatelé e-shopů, jejichž prodej zboží do zemí EU nepřesáhne limit 10 000 € (nebo ekvivalent této částky v národní měně), mohou i nadále odvádět DPH v rámci českého přiznání. Podmínkou ale je, že celková hodnota tohoto přeshraničního prodeje nepřekročí limit ani v příslušném, ani v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Momentálně se tedy jedná o součet za celé období loňského kalendářního roku a pro letošek za období od začátku roku do 1. 7. 2021.

Toto pravidlo může být pro některé prodejce velkým kamenem úrazu. Pokud se totiž do režimu OSS nezaregistrují a v jednom z těchto dvou období limit překročí, ve třetím kvartálu mají automaticky povinnost uskutečnit registraci k DPH a odvést daň za každý, byť ojedinělý prodej do země EU, kde dosud registraci nemají.

Umí váš ERP systém pracovat s novými pravidly?

Ať již se k režimu OSS přihlásíte, nebo ne váš ERP systém musí umět vyhodnotit, kdy doklady překročí limit a vám nastane povinnost odvádět DPH v zemi spotřebitele. Musí rozlišit plnění, u kterých se DPH odvádí přes OSS. A konečně musí výsledné přiznání sestavit se správným přepočtem kurzu.

Dále si váš ERP systém musí poradit s opravnými podáními ve starém i novém režimu. Měl by také umět vyřešit situace, kdy dojde k pozdější opravě dokladu tak, že má dodatečný dopad na přiznání k DPH (příkladem je změna částky nebo storno dokladu). Opravná věta, kterou se posílá rozdíl DPH proti původnímu podání, musí totiž k přepočtu částky použít stejný kurz, jaký byl aplikován v řádném podání.

Více informací najdete na stránkách One Stop Shop (OSS) | Mezinárodní spolupráce a DPH | Finanční správa (financnisprava.cz).


 

money erp
money erp

 

Money ERP
Informační systém Money ERP z portfolia firmy Solitea vyniká rychlým nasazením, snadným ovládáním i přístupnou cenou.

Money ERP je systém pro řízení malých a středních podniků. Zjednoduší skladovou agendu, práci se zákazníky, vedení účetnictví, prodej zboží ve velkoobchodu, maloobchodu nebo přes e-shop. V případě, že chce podnikatel zautomatizovat svoje podnikání, má k dispozici sadu rozšiřujících modulů. Díky nim může řídit svůj e-shop přímo z podnikového informačního systému, zrychlí vyřizování objednávek nebo zautomatizuje přípravu zásilek. Modulárnost systému umožňuje vyskládat si řešení přímo na míru a získat tak funkce, které podnikatelé potřebují ke svému podnikání.

Připravte se na režim OSS včas

Pokud si s novými změnami nevíte rady, napište nám na marketing@oxyshop.cz. Společně zkontrolujeme, jestli je váš e-shop i ERP systém na změny připravený, případně vás propojíme s právními experty.

arrow icon