Vliv zákona o odpadech na eshopery

Jaký je rozsah povinností eshopera v návaznosti na regulaci zákona o odpadech? Co všechno je třeba dělat?

Co je to odpad podle práva

Za odpad je považována každá movitá věc, které se eshoper zbavuje nebo má v úmyslu se jí zbavit. U eshopu jsou to nejčastěji kartony, sáčky či fólie.

Povinnosti dle zákonů o odpadech a obalech

Úplný výčet všech povinností původců odpadu jako jsou krabice nebo plasty, spolu s další problematikou, je sepsán v § 15 a 16 zákona o odpadech a v § 10, 12 a 14 zákona o obalech a zde jsou ty nejdůležitější:

Kancelářský odpad a odpad z obalů je třeba zařazovat a shromažďovat podle druhu a kategorií, zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, únikem nebo odcizením (např. použité tonery) a vést průběžnou evidenci všech odpadů a způsobu nakládání s nimi a tuto evidenci archivovat po dobu nejméně 5 let. S tím souvisí povinnost ohlašovat údaje z této evidence Ministerstvu životního prostředí. Povinná osoba zároveň musí být schopná prokázat pravdivost této evidence.

Dále je zde povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů, povinnost podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů. Za zápis do tohoto seznamu a za následnou evidenci se hradí registrační poplatek ve výši 800 Kč za rok.

K tomu existuje prevenční povinnost minimalizovat objem a hmotnost použitých obalů.

EKO-KOM

Povinnosti je možné splnit buď vlastními prostředky nebo prostřednictvím autorizované obalové společnosti, kterou je v ČR EKO-KOM, a.s.

EKO Color21
EKO Color21
 

Likvidace odpadu

Odpad, který vyprodukujeme v souvislosti s eshopem, potom likvidujeme primárně tříděním. Pokud nemáme specializovanou společnost (třetí osobu), měli bychom mít uzavřenou smlouvu s obcí. Na baterie, akumulátory, pneumatiky, výbojky a zářivky a některá elektrozařízení se vztahuje povinnost zpětného odběru.

Co hrozí za porušení povinností?

Nejčastější je pokuta za využívání komunálního odpadu bez písemné smlouvy s obcí, která může být od příslušného obecního úřadu až do výše 300 000 Kč.

V případě nedodržení povinnosti zpětného odběru (pokud např. prodáváte akumulátory), může správní orgán uložit pokutu od 500 000 Kč (prevenční povinnost minimalizovat objem a hmotnost) do 10 mil Kč (nezajištění zpětného odběru).

Kdy neevidovat?

Výše uvedené povinnosti se nevztahují na eshopy, které nevyprodukují více než 300 kg odpadů za rok a zároveň jejich roční obrat nepřekročí částku 4 500 000 Kč.

Závěr

Zrekapitulujeme to nejdůležitější:

  • Povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů (EKO-KOM)
  • Povinnost podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů. (EKO-KOM)
  • Povinnost vést průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů, včetně povinnosti ohlašovat údaje z této evidence Ministerstvu životního prostředí. (EKO-KOM)
  • Nejvíce administrativy v eshopu je s odpady z obalů.

Zdroj: APEK

arrow icon