Otevřít

Detailní průvodce EET pro eshopy na míru

Připravili jsme pro vás důležité informace k zavedení EET

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) je způsob online evidence tržeb, kdy jsou údaje o tržbě obchodníka posílány státní správě. Zákon se vztahuje na všechny poplatníky daně z příjmu fyzických nebo právnických osob v ČR. Segment maloobchod a velkoobchod, kam patří i eshopy, začne podléhat povinnosti evidence tržeb od 1. 3. 2017.

oXyShop aktivně komunikuje s Finanční správou již od začátku léta 2016. Všechny postupy konzultujeme přímo s Finanční správou, Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a výrobci ERP, kteří mají v ČR největší pokrytí. Váš oXyShop bude na EET připravený včas.

Podrobné informace k EET najdete na oficiálním portálu etrzby.cz.

Mám eshop na míru. Jak mám postupovat?

Začněte se připravovat už nyní. Přípravné kroky mohou trvat i několik týdnů až měsíců. Popis přípravných kroků je zpracován v sekci Co je potřeba udělat před spuštěním EET.
Pokud máte eshop napojený na informační systém nebo využíváte např. externí fakturační modul, je potřeba se rozhodnout, který z těchto systémů bude evidenci tržeb provádět. Možnosti jsou teoreticky tři:

 • evidenci bude provádět oXyShop
 • evidenci bude provádět váš informační systém
 • evidenci bude provádět modul třetí strany typu fakturace nebo platební brána

Porovnání výše uvedených možností a jejich hlavní výhody a nevýhody je zpracováno v sekci Možnosti napojení EET.

Prosíme o vaši reakci do HELPDESKU formou komentáře nejpozději do 20. 1. 2017, kde nám sdělíte jednu z níže uvedených možností:

1. EET se mého eshopu netýká, protože jej provozuji jako zahraniční subjekt
2. EET se mého eshopu netýká, protože zruším možnost plateb kartou a přes platební brány
3. EET se mého eshopu týká a chci evidenci provádět v oXyShopu
4. EET se mého eshopu týká a chci evidenci provádět v informačním systému
5. EET se mého eshopu týká a chci evidenci provádět modulem 3. strany (= mimo oXyShop a mimo Informační systém)

Nastudujte si informace a přípravné kroky. Kontaktujte nás do helpdesku, kterým způsobem chcete své tržby evidovat.

Prosím, zejména v případě varianty 3) nás kontaktujte co nejdříve vzhledem k nezbytným ´funkcionalitám, které budeme muset zanalyzovat a zaimplementovat do Vašeho eshopu.

Koho a jakých plateb se EET týká?

Podrobně popsáno na portálu etržby: Kdo a jaké tržby eviduje

Koho se týká?

EET se vás týká, pokud jste:
1. poplatníkem daně z příjmů v ČR
2. a pokud vaše tržby z eshopu (viz. §4 ZoEET):
2a. splňují formální náležitosti pro evidované tržby (viz. §5 ZoEET) - viz další odstavec "Jakých druhů plateb se EET týká"
2b. a zakládají rozhodný příjem (viz. §6 ZoEET), tj.: Rozhodným příjmem se rozumí jak u poplatníka daně z příjmů fyzických osob tak u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním

Jakých druhů plateb se EET týká?

 • Platba kartou
 • Platba v hotovosti
 • Platba přes PayPal, GoPay, PayU, atd. - obecně přes všechny online platební nástroje (tzn. do platební transakce vstupuje 3. strana)
 • Platba poukázkami (stravenkami), směnkami a šeky
 • Platba dobírkou - pouze pokud vybrané doběrečné obdrží provozovatel eshopu v hotovosti

Jakých druhů plateb se EET netýká?

 • Převod z účtu na účet bez použití platební brány (tzn. do platební transakce nevstupuje 3. strana)
 • Platba dobírkou - pouze pokud vybrané doběrečné obdrží provozovatel eshopu od přepravce převodem na účet

Nejste si jistí, zda platba podléhá evidenci nebo ne?

 • Je vždy jistější platbu evidovat, protože nejasnosti ve výkladu zákona nespecifikují všechny možné případy a pracovníci MF opakovaně tvrdí, že nadbytečná evidence není porušením zákona

Týká se EET i neplátců DPH?

 • Ano.

Budou povinnosti evidovat tržby podléhat i podnikatelé bez kamenné provozovny?

 • Ano.

Existuje nějaká minimální platba, do níž by se účtenka nemusela vydávat a evidovat?

 • Neexistuje. Evidovat se musí vše, co podléhá EET.

Co mám dělat pro to, abych nemusel řešit EET?

 • Využívat pouze následující možnosti plateb: platba převodem, platba dobírkou přepravci (a přepravce vám pak pošle vybrané doberečné převodem na účet)

Harmonogram spouštění pro jednotlivé činnosti

1. fáze: od 1. 12. 2016 – ubytovací a stravovací služby
2. fáze: od 1. 3. 2017 – maloobchod a velkoobchod
3. fáze: od 1. 3. 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství
4. fáze: od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Co je potřeba udělat před spuštěním EET?

Jak se přihlásit do EET?

Před samotným zahájením evidování tržeb musí každý eshoper učinit tyto kroky:

 • 1. Požádat o autentizační údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb
 • 2. V této aplikaci pak zaregistrovat každý eshop jako samostatnou virtuální provozovnu
 • 3. V této aplikaci pak vygenerovat pro každou virtuální provozovnu samostatný certifikát, který bude jednoznačně spojovat evidované tržby s podnikatelem a s jeho konkrétní provozovnou

Základní kroky k evidenci tržeb jsou popsány zde.

Návod jak spravovat certifikát naleznete zde.

Mám více eshopů. Co to pro mě znamená?

 • Pravidlo je jasné: kolik mám URL, tolik musím mít certifikátů. Tzn. pro každý eshop musím mít samostatný certifikát. (Toto neplatí pokud, mám 1 eshop na více doménách pouze z důvodu jazykových lokalizací.)
 • Jedna provozovna = jeden certifikát.

Možnosti napojení EET

možnost č.1: Evidence přes oXyShop

Připravovaná funkcionalita evidence tržeb je navržena přesně ve shodě s aktuálním doporučením Ministerstva financí pro elektronické obchody:

"Poplatník je pak v souladu s ustanovením §18 zákona o evidenci tržeb povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Uskutečněním evidované tržby je přijetí evidované tržby (platí pro evidované transakce, které povaze karetních transakcí neodpovídají), nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve (platí především pro karetní transakce, kdy k faktickému připsání dané transakce dochází až v určitý časový okamžik po dání příkazu k této transakci). Uvedené platí i pro transakce uskutečněné prostřednictvím internetu. Povinnost zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, může poplatník v souladu s uvedeným splnit již před vydáním příkazu k provedení platby, např. v okamžik přijetí objednávky. Vystavením účtenky zákazníkovi je v případě on-line nákupu/ů míněno její zaslání e-mailem, vložení v tištěné formě k zasílanému zboží, vystavením na účet zákazníka apod. tak, aby s ní mohl zákazník disponovat. Pokud by pak k zaplacení objednaného zboží či služeb nedošlo, bude aplikováno ustanovení § 7 zákona o evidenci tržeb, tj. bude provedeno storno původně zaevidované tržby."

Podrobně je problematika evidence tržeb u elektronických obchodů popsána na portálu etržby: Online platby

Jak to bude fungovat?

 • Evidence v běžném (online) režimu
 • Automatické zaevidování tržby (= odeslání datové zprávy) již v momentě dokončení objednávky zákazníkem a vystavení PDF účtenky, která je zaslána jako příloha emailu s potvrzením objednávky (přesně podle výše uvedeného doporučení Ministerstva financní)
 • Automatické opakované odeslání tržby k evidenci, pokud při prvním zaslání došlo k chybě na straně serveru Ministerstva financí
 • Manuální opakované odeslání tržby k evidenci, pokud při prvním zaslání došlo k chybě na straně eshopu (např. vypršela platnost certifikátu)
 • Automatické reportování chyby, která vyžaduje nápravu, na email provozovatele eshopu
 • Možnost určit, které způsoby platby podléhají EET
 • Možnost nastavit formát čísla účtenky
 • Možnost nastavit text pro povinné označení provozovny, která podléhá evidenci EET
 • Možnost stornovat zaevidovanou tržbu (např. pokud zákazník objednávku nezaplatil)
 • Detailní přehled evidovaných tržeb k objednávkám a možnost jejich exportu za zvolené období do CSV souboru (využije Vaše účetní při kontrole evidovaných tržeb)
 • Detailní přehled všech datových zpráv, které byly odeslány a přijaty ze serveru Ministerstva financí

Bude můj oXyShop připravený na EET včas?

 • Ano, pokud od Vás včas obdržíme nezbytné podklady.

Kolik to bude stát?

 • Pracnost implementace a tím i cena je pro každý eshop individuální. Podrobnosti vám sdělí váš projektový manažer.

možnost č. 2: Evidence přes informační systém

Většina nejrozšířenějších informačních systémů (účetních programů) podporu pro EET buď již obsahuje nebo bude obsahovat. Některé ji dávají zcela zdarma, jiné jako placený modul.

Kdy je možné uvažovat o evidenci v informačním systému?

Aktuální znění legislativy, ukládá povinnost zaevidovat tržbu a vystavit účtenku, nejpozději v okamžiku vydání pokynu k platbě, což je na eshopu moment dokončení objednávky, která má být hrazena online platebním nástrojem (= ještě před fyzickým předáním zboží). Tento "okamžik", kdy je nutné tržbu zaevidovat a účtenku vystavit, je pracovníky Ministerstva financí opakovaně vykládán jako nižší desítky sekund.

Aby se provozovatel eshopu vyhnul riziku pokuty za porušení zákona, je nutné zajistit, aby:

 • informační systém byl nepřetržitě dostupný online
 • informační systém ihned po zápisu objednávky z eshopu zajistil automatickou evidenci tržby k dané objednávce na serveru Ministerstva financí
 • informační systém ihned po evidenci tržby vystavil účtenku zákazníkovi (předání účtenky zákazníkovi je možné až s fyzickým předáním zboží)

Pokud vy nebo váš dodavatel informačního systému nemůžete výše uvedené podmínky splnit, evidenci přes informační systém rozhodně nedoporučujeme!

možnost č. 3: Evidence přes modul 3. strany typu fakturace nebo platební brána

Tato varianta je možná, pokud z nějakého důvodu nechcete, aby evidenci prováděl přímo oXyShop a zároveň nemůžete evidovat tržby v informačním systému.

Kdy je možné uvažovat o evidenci přes modul 3. strany?

Aktuální znění legislativy, ukládá povinnost zaevidovat tržbu a vystavit účtenku, nejpozději v okamžiku vydání pokynu k platbě, což je na eshopu moment dokončení objednávky, která má být hrazena online platebním nástrojem (= ještě před fyzickým předáním zboží). Tento "okamžik", kdy je nutné tržbu zaevidovat a účtenku vystavit, je pracovníky Ministerstva financí opakovaně vykládán jako nižší desítky sekund.

Aby se provozovatel eshopu vyhnul riziku pokuty za porušení zákona, je nutné zajistit, aby:

 • modul 3. strany byl nepřetržitě dostupný online
 • modul 3. strany ihned po zápisu objednávky z eshopu zajistil automatickou evidenci tržby k dané objednávce na serveru Ministerstva financí
 • modul 3. strany ihned po evidenci tržby vystavil účtenku zákazníkovi (předání účtenky zákazníkovi je možné až s fyzickým předáním zboží)

Pokud vy nebo dodavatel modulu nemůžete výše uvedené podmínky splnit, evidenci tímto způsobem rozhodně nedoporučujeme!

Které moduly 3. strany podporované oXyShopem EET umí?

V současné době víme, že podporu pro EET obsahuje fakturační modul iDoklad, ale pro evidenci EET jej není možné využít, protože pro přenesení nově vzniklé objednávky jako faktury do iDokladu je nutný manuální pokyn v administraci oXyShopu a hrozí tak riziko velkého zpoždění mezi vznikem objednávky na eshopu a evidencí tržby k faktuře v iDokladu.

Jak EET funguje?

system EET etrzby.cz
system EET etrzby.cz
Obrázek popisuje běžný režim evidence tržeb

1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
4. Zákazník obdrží účtenku.
5. Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Jak se liší běžný a zjednodušený režim?

 • Běžný režim „on-line“

Evidovat v běžném režimu má povinnost každý, kdo nezíská výjimku pro evidenci ve zjednodušeném režimu. Evidence probíhá ke každé jednotlivé tržbě okamžitě, maximálně se zpožděním v řádu nižších desítek sekund.

 • Zjednodušený režim „off-line“'''

Evidovat ve zjednodušeném režimu může pouze ten, kdo získal u svého finančního úřadu výjimku. Pro její získání je nutné zdůvodnit, proč není na konkrétní provozovně možné, evidovat tržby v běžném režimu. Typicky se jedná o špatnou dostupnost internetu, což v případě eshopu jako argument využít nelze. Evidence probíhá se zpožděním maximálně 5 dnů a hromadně za všechny tržby v období. Informace, že tržba je evidována ve zjednodušeném režimu, musí být uváděna na účtence. Více informací zde

Kdy je nutné zaevidovat tržbu v systému?

Pro eshopy je možná evidence pouze v běžném režimu "online". Dle §18 ZoET je nutné zaevidovat tržbu nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Uskutečnění evidované tržby pak znamená:

 • přijetí evidované tržby
 • nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve


Pokud výše uvedené aplikujeme na možné způsoby plateb v online prodeji, pak platí, že:

 • pro platbu platebním nástrojem online je nutné evidovat již v momentě dokončení objednávky a přesměrování na platební nástroj (= vydání příkazu k provedení)
 • pro platbu na prodejně stačí evidence až v momentě vyzvednutí a zaplacení zboží (přijetí tržby a vydání příkazu k jejímu provedení nastává současně)
 • pro platbu dobírkou přepravci je nutné tržbu evidovat ještě před předáním zboží přepravci, tzn. nejpozději v době vystavení faktury, protože přepravce za vás nebude při předání zboží zákazníkovi žádnou evidenci provádět

oXyShop eviduje tržby v běžném režimu "online" v řádu jednotek sekund od dokončení objednávky.

Jaké údaje Finanční správě odesílám?

Údaji o evidované tržbě zasílaných datovou zprávou jsou vždy:

 • daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ),
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celková částka tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
 • podpisový kód poplatníka (PKP),
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.


Údaji o evidované tržbě zasílanými datovou zprávou jsou při naplnění konkrétních okolností také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

Jaké údaje jsou uváděny na účtence?

Podnikatel je na účtence povinen uvádět:

 • fiskální identifikační kód (FIK),
 • své daňové identifikační číslo (DIČ),
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód (FIK), je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód (PKP).

Další otázky a odpovědi najdete na oficiálním portálu o EET etrzby.cz.

V případě dotazů k vašemu oXyShopu na míru nás, prosím, kontaktujte přes HelpDesk.