Otevřít

Všeobecné obchodní podmínky pro Konferenci oXy Day 2019

VOP pro objednavatele a účastníky konference

Obchodní podmínky pro Konferenci oXy Day 2019

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto smluvní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy, jejímž předmětem je plnění dle čl. 2 Obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi obchodní společností oXy Online s.r.o., IČO: 27404129, se sídlem Brodská 570, 26101, Příbram, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115902 (dále jen „Dodavatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou, která si objednala Vstupenku (jak je definována níže) vyplněním registračního formuláře na Registrační stránce (jak je tato definována níže) (dále jen „Objednatel“).

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí služeb Dodavatelem Objednateli spočívající v umožnění účasti fyzické či právnické osoby, jejíž osobní údaje jsou uvedeny v registračním formuláři na Registrační stránce (dále jen „Účastník“) na konferenci oXy Day 2019, konající se 3. října 2019 v prostorách Hotelu Golf Praha na adrese Plzeňská 103, 150 00 Praha 5 (dále jen „Konference“) za podmínek specifikovaných Obchodními podmínkami a Smlouvou.

3. Vstupenka

3.1. Účast na Konferenci je možná jen na základě platné vstupenky zakoupené v souladu s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Vstupenka“). Dodavatel je oprávněn tuto skutečnost kontrolovat kdykoli v průběhu Konference.

3.2. Účastník je povinen mít v průběhu Konference Vstupenku u sebe a na vyzvání osoby pověřené Dodavatelem se touto Vstupenkou prokázat, a to buď v listinné, nebo v elektronické podobě.

3.3. Vstupenka obsahuje jméno a příjmení Účastníka, firmu Účastníka, jedinečné identifikační číslo Vstupenky a QR kód. Dodavatel může na žádost Objednatele převést Vstupenku na jinou osobu, v takovém případě Objednatel informuje Dodavatele zasláním e-mailové zprávy s konkrétním požadavkem na adresu marketing__at__oxyshop.cz. Schválí-li Dodavatel tento převod, může Účastník využít původní Vstupenku Objednavatele. V případě, že půjde o převod Vstupenky kategorie „Zdarma“ na Účastníka, který nesplňuje podmínky pro vydání této kategorie Vstupenky dle článku 3.4. Obchodních podmínek, není tento převod podmíněn předchozím doplacením částky do úplné ceny Vstupenky kategorie „Základní“ nebo kategorie "Zlevněná". V případě, že půjde o převod vstupenky kategorie „Zlevněná“ nebo “Základní” na Účastníka, který splňuje podmínky pro vydání této kategorie Vstupenky dle článku 3.4. Obchodních podmínek, nemá Účastník ani třetí osoba, na kterou je Vstupenka převáděna, nárok na vrácení jakékoliv finanční částky.

3.4. Vstupenky na Konferenci se vydávají ve třech kategoriích, a to jako vstupenka „Zdarma“, vstupenka “Zlevněná“ a vstupenka “Základní”. Vstupenka je zařazena do kategorie dle Identifikačního čísla Objednatele (dále jen „IČO“).

3.5. Vstupenka „Zdarma“ se vydává pro Účastníka, který je ke dni konání Konference vlastníkem elektronického obchodu E-shop na míru u oXyShopu (dále jen „E-shop na míru"), vlastníkem právnické osoby vlastnící Eshop na míru nebo zaměstnancem vlastníka Eshopu na míru. Dodavatel je v průběhu konání Konference oprávněn kontrolovat, zda Účastník splňuje výše uvedené podmínky pro to, aby se účastnil Konference na základě Vstupenky kategorie Zdarma. Při koupi Vstupenky kategorie Zdarma je Objednatel v registračním formuláři na Registrační stránce povinen uvést následující údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a do Poznámky uvést IČO firmy.

3.6. Vstupenka „Zlevněná“ se vydává pro Účastníka, který je ke dni konání Konference vlastníkem elektronického obchodu Pronajímaný e-shop u oXyShopu (dále jen „Pronajímaný e-shop"), vlastníkem právnické osoby vlastnící Pronajímaný eshop nebo zaměstnancem vlastníka Pronajímaného eshopu. Vstupenka Zlevněná je dále vydávána Účastníkovi, který ke dni Konference využívá služeb online marketingu u oXyShopu (dále jen „služby OMKT"), vlastníkovi právnické osoby využívající služeb OMKT nebo zaměstnancům vlastníka využívajícího služeb OMKT. Vstupenka Zlevněná stojí 1190 Kč bez DPH a její prodej bude probíhat do vyprodání kapacit.

3.7. Vstupenka „Základní“ se vydává pro Účastníka, který nesplňuje podmínky pro vydání Vstupenky kategorie „Zdarma“ uvedené v článku 3.5. Obchodních podmínek nebo podmínky Vstupenky kategorie „Zlevněná“ uvedené v článku 3.6. Obchodních podmínek. Vstupenka Základní stojí 1990 Kč bez DPH a její prodej bude probíhat do vyprodání kapacit.

3.8. Osoba, která se není schopna prokázat platnou Vstupenkou a/nebo neprokáže podmínky pro vydání dané kategorie Vstupenky (dále jen „Neoprávněný účastník“) může být Dodavatelem na Konferenci nepřipuštěna nebo z Konference vykázána. Neoprávněný účastník v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené ceny Vstupenky.

4. Uzavření Smlouvy

4.1. Prodej Vstupenek je zprostředkován na webových stránkách Dodavatele na adrese www.oxyshop.cz/oxyday2019 (dále jen „Registrační stránka“). Ceny Vstupenek (dle kategorie Vstupenky) uvedené na Registrační stránce jsou platné k okamžiku jejich zobrazení a mohou se v čase měnit. Uvedení Vstupenek na Registrační stránce není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku.

4.2. Objednatel na Registrační stránce vyplní povinné kontaktní údaje (u všech kategorií Vstupenky to jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO) a vyjádří souhlas s Obchodními podmínkami. Dokončením objednávky kliknutím na tlačítko „Zakoupit vstupenku“ je učiněn návrh na uzavření Smlouvy dle ustanovení § 1731 občanského zákoníku (dále jen „Objednávka“).

4.3. Po odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Zakoupit vstupenku“ bude Objednateli zaslán e-mail o potvrzení Objednávky. Následně bude Objednavateli na uvedenou e-mailovou adresu zaslána zálohová faktura. Cena zálohové faktury se odvíjí od kategorie Vstupenky, která bude Objednavateli přiřazena dle uvedeného IČO v Registračním formuláři.

4.4. Zálohová faktura za Vstupenku musí být, v souladu s platebními instrukcemi Dodavatele, uhrazena pomocí platby převodem na bankovní účet Dodavatele, a to do 7 dnů od okamžiku učinění Objednávky. Za okamžik uhrazení ceny se považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet Dodavatele.

4.5. Nebude-li cena Vstupenky uhrazena ve lhůtě dle odst. 4.4., Objednávka se ruší.

4.6. Smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení ceny Vstupenky pomocí zálohové faktury.

5. Dodací podmínky

5.1. Po přijetí platby Dodavatel zašle Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v rámci Objednávky potvrzení o uhrazení ceny Vstupenky spolu se Vstupenkou v elektronické podobě.

6. Vadné plnění, reklamace

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2. Vadou plnění Dodavatele není zejména změna programu, změna místa konání Konference po uzavření Smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje takovou změnu provést zejména v případě zásahu vyšší moci nebo z důvodů nezáležících na vůli Dodavatele. O změně programu či místa konání Konference Dodavatel informuje bez zbytečného odkladu Objednatele na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v registračním formuláři na Registrační stránce.

7. Odstoupení od Smlouvy

7.1. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud není možné Konferenci uskutečnit z důvodů, které nezávisí na vůli Dodavatele.

7.2. Je-li s odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky,vrátí je Dodavatel stejným způsobem, jakým mu byly poskytnuty.

7.3. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytnutí služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem, a dále od smlouvy o využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

7.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv jednostranně zrušit závazek ze Smlouvy oznámením o zrušení smlouvy (dále jen „Oznámení“), které musí být doručeno na e-mailovou adresu marketing__at__oxyshop.cz. Objednavatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny Vstupenky.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Dodavatel zpracovává osobní údaje Objednatele a Účastníka z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a Objednatelem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je Objednatel poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo, IČO.

8.2. Konkrétně se jedná o tyto dílčí účely zpracování osobních údajů: a) doručení Vstupenky Objednateli, zasílání veškerých informací o Konferenci, obchodních sdělení týkajících se Konference a partnerů Konference, a umožnění vstupu Účastníků na Konferenci; b) identifikace Objednatele v případě vyřizování reklamací podle reklamačního řádu obsaženého v článku 6 Obchodních podmínek.

8.3. Objednatel zadává osobní údaje vyplněním registračního formuláře na Registrační stránce. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) je Objednatel povinen ve vlastním zájmu kontaktovat Dodavatele. Dodavatel osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že Objednatel přeje informace smazat dříve, může kontaktovat Dodavatele a zažádat o smazání Objednatelem poskytnutých osobních údajů.

8.4. Dodavatel uchovává po neomezenou dobu e‐mailové adresy všech Objednatelů a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Konference, jakož i dalších chystaných ročníků téže Konference. Objednatel může při vyplňování registračního formuláře na Registrační stránce odkliknout zřetelně vyznačené políčko, že si přeje zasílání obchodních sdělení (potom jeho e‐mailová adresa bude zařazena do mailing listu). Objednatel může následně zasílání obchodních sdělení zrušit, a to zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu marketing__at__oxyshop.cz, v níž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě je e‐mailová adresa Objednatele z mailing listu odstraněna.

8.5. Na Konferenci jsou Dodavatelem pořizovány fotografické dokumentace a audio/video/audiovizuální záznamy, a to pro vlastní potřebu Dodavatele, pro účely prezentace činnosti Dodavatele, pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzv. uveřejňování v periodickém tisku). Dodavatel se snaží v rámci pořizování fotografické dokumentace a audio/video/audiovizuálních záznamů v maximální možné míře zachovávat soukromí Účastníků. Jestliže Účastník zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat Dodavatele a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomoci bude dotčený Účastník jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.

8.6. Objednatel či Účastník je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnosti týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na Dodavatele, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

9.2. Jedná-li se o spotřebitelskou smlouvu dle ustanovení § 1810 občanského zákoníku, tvoří nedílnou součást Smlouvy rovněž podmínky uvedené ve Sdělení před uzavřením smlouvy, které jsou Objednateli dostupné na Registrační stránce Dodavatele a v rámci Nabídky při uzavírání Smlouvy.

9.3. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí českým právem.

9.4. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

9.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2019.